Personvernpolicy

UltraBody Holmestrand samler inn og behandler personopplysninger i tråd med bestemmelser i EU-direktivet 95/46/EC og EU- bestemmelsen 2016/679 (Datatilsynet) samt til enhver tid gjeldende norske retningslinjer. For å oppbevare personopplysninger krever det rettslig grunnlag. Personvernerklæringen beskriver hvordan vi i UltraBody Holmestrand Oslo AS samler inn, lagrer, benytter og deler dine personopplysninger.

UltraBody Holmestrand er åpne om hvordan vi arbeider og hvordan vi håndtere dine personopplysninger. Under vil vi informerer deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger, samt dine rettigheter og vårt ansvar for deg som besøkende og kunde.

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via epost på ultrabody4u@gmail.com

 

UltraBody Holmestrands behandlingsansvar:

UltraBody Holmestrand er ansvarlig for behandling av dine av personopplysninger. Dette innebærer at det er vårt ansvar at:

 • Du er informert om hvorfor og hvordan vi samler dine personopplysninger
 • Du er informert at du kan gjøre et aktivt valgt ved å godkjenne eller avvise om vi får samle og lagre dine personopplysninger
 • Du er informert om at du har mulighet til å oppdatere dine personopplysninger
 • Du er informert om at du kan bli slettet de personopplysningene vi har lagret om deg
 • Du er informert om at du kan får dine personopplysninger utlevert
 • Du er informert om at du kan kreve at vi deler dine personopplysninger ved for eksempel ved bytte av leverandør.

 

UltraBody Holmestrand oppbevarer dine personopplysninger trygt og forsvarlig. Vi deler ikke opplysningen med en tredjepart uten at du blir informert og godkjenner dette.

UltraBody Holmestrand er ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldene regelverk.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

For deg som besøker vår web side:

 • IP adresse og informasjon om ditet bsøk på UltraBody Holmestrands webside, inkludert dato og tid for besøk

 

For deg som utfører en booking eller gjennomfører en behandling:

 • Navn og fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer og epost

 

Sensitiv kundeinformasjon

I forbindelse med å booke en behandling hos oss kan vi samle sensitive personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysningen (blant annet helseopplysninger) som vi i UltraBody Holmestrand er pålagt å følge. Vi er pålagt å undersøke om ulike risikofaktorer som kan legge begrensninger på hvilke behandlingstyper som kan gjennomføres. Ingen helserelaterte opplysninger samles på data, men kan noteres i papirform på kundekort, når det er nødvendig for gjennomføring av behandlinger. Dette kan f.eks være medisinsk informasjon som medfører risiko eller begrensning for behandlinger.

Samtlige forskrifter og lover kan du lese på www.lovdata.no

 

Cookies

Cookies, som er små filer som sendes til din data via din webleser (så fremt at du ikke har innstillinger som hindrer cookies) når du besøker en web adr. Deres funksjon er å samle informasjon om hvordan en besøkende benytter den aktuelle websiden for å kunne sende persontilpasset reklame.

UltraBody Holmestrand samler kun informasjon fra cookies innenfor det som kan kalles standardinformasjon, tilsvarende de data som fanges av Google Analytics (Nettleser, ip adresse, når sesjonen fant sted, hvor lenge sesjonen var oppe etc). Det samles ingen personopplysninger via cookie.

 

Persondata:

Ultrabody Holmestrand samler kun persondata online til formål å:

a)       Gjennomføre booking og betaling

b)      Holde et register for epostutsendelser (nyhetsbrev)

 

Persondata til gjennomføring av booking og betaling lagres i Hano system ( www.hano.no) på adskilt og sikret område. Systemet inneholder følgende data relatert til person:

 • Navn
 • Adresse
 • Alder
 • Epost adresse
 • Mobil nr
 • Behandlinger gjennomført (type og tidspunkt)

 

Register for nyhetsbrev administreres i MailChip (www.mailchimp.com) på et adskilt og sikret område. Registeret inneholder følgende persondata:

 • Navn
 • Adresse
 • Epost adresse
 • Dialogfullmakt


Øvrige persondata som samles til formål å gjennomføre behandlinger (f.esk mål og vekt) lagres i papirformat og holdes forsvarlig låst.

 

Dine rettigheter til dine personopplysninger

Informasjon om personopplysningsbehandling:

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger Du kan sende oss en forespørsel om å få se utdrag av hvilke personopplysninger vi har lagret på deg.

 

Om UltraBody Holmestrand mottar en forespørsel fra deg hvor du ber om tilgang til dine personopplysninger kan vi be om uttalelse om grunnlag for utleveringen, for å sikkerhetstille hvilke opplysninger du ønsker å få utlevert samt for å sikre at vi gir ut opplysninger til korrekt person. Vi besvarer dine spørsmål i løpet av en mnd. Du har rett til å få den ønskede informasjon utlevert kostnadsfritt en gang pr år.

 

Rett til rettelse

Du har når som helst rett til å be om at dine personopplysninger blir rettet opp. Innenfor rammene for ditt formål har du også rett til å få komplementert eventuelle ufullstendige personopplysninger.

 

Om det ikke er umulig, eller medfører en større operasjon for oss, vil vi informere de som har fått tilgang til dine personopplysninger at du har ønsker å få disse rettet.

 

Rett til å få slettet dine personopplysninger

Du kan kontakte oss dersom du ønsker at dine opplysninger skal slettes.

 

Du har rett til å be om at dine opplysninger som omhandler:

 • Opplysninger som ikke lengre er nødvendig for de formål som de ble samlet inn for
 • Personopplysningene ikke behandles i henhold til enighet eler gjeldene regler
 • Personopplysninger må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av
 • Om kunden er uenig i formålet for samling av personopplysninger
 • Vi har imidlertid rette til å fortsette å beholde dine personopplysninger og ikke imøtekomme ditt krav hvis det er:
  • For å oppfylle en rettslig forpliktelse som omfattes av, eller
  • For  å kunne fastslå, gjøre gjeldene eller forsvare rettslig påstander

Om det ikke er umulig eller medfører en større operasjon for oss informere vi de mottakeren som har mottatt dine opplysninger fra oss at du har ønsker få slettet dine personopplysninger.

 

Rett til begrensing

Du har rett til å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses dersom:

 • Du bestrider at personopplysningene vi har lagret om deg ikke er korrekte. Behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene dine er korrekt.
 • Du mener at vår behandling er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes og isteden ber om at vi begrensere bruken av dine personopplysninger
 • Vi ikke lengre behøver dine personopplysninger for formål med behandlingen, men du behøver opplysningene for å kunne fastslå, gjøre gjeldene eller forsvare en påstand
 • Du har innvendinger mot behandling i samråd med artikkel 21.1 og i påvente av kontroll hvorvidt den personopplysningsansvarlige berettiges skal veie tyngre enn den registrertes berettigede grunner eller
 • Du har innvendinger mot en interesseavveielse av berettiget interesse som vi har gjort som lovlig grunn for et objekt. Du kan begjære begrenset behandling under den tid som vi behøver for å kontrollere om våre berettiget interesse veier tyngre enn dine interesser av å få dine personopplysninger slettet.

Om behandlingen har begrenset av noen av situasjonene ovenfor behandler opplysningene for fastsatte, gjøre gjeldene eller forsvare rettslig sak for å beskytte andres rettigheter eller om du har glemt ditt samtykke.

 

Om det ikke er umulig eller medfører uforholdsmessig innsats for oss meddeler vi de mottagerne som har fått del av dine personopplysninger fra oss at du har begjært begrensning av behandling av dine personopplysninger. Vi kommer til å informere deg på forhånd om begrensningene av personopplysningene vil opphøre.

 

Retten til å be om innvendinger mot visse typer av behandling

Du har mulighet for til å motsette deg at vi behandler dine personopplysninger med støtte av balansering av interesser.

Vi kommer i slike tilfeller til å opphøre med behandlingen om vi ikke kan vise ett tvingende legitim grunn for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter om annet fall får vi bare behandle dine opplysninger for å fastsette, utøve eler forsvare rettslig påstander.

 

Direkte markedsføring (inkludert analyser som utføres for direkte markedsføringsformål)

Du har mulighet å til å motsette deg at dine personopplysninger behandles til direkte markedsføring. Innvendingen omfatter også de analysene av dine personopplysninger ( s k profilering) som utføres for direkte markedsføringsformål). Om du motsetter deg direktemarkedsførings kommer vi til å opphøre med å behandle dine personopplysninger for det formål og opphøre med alle typer av direktemarkedsføringsformål.

Du har mulighet til å takke nei til utsendelse av utsendelse av tilbud i visse kanaler. Du kan for eksempel velge at du kun ønsker å motta tilbud fra oss via epost og ikke via sms. I så fall skal du ikke innvende deg mot personopplysningsbehandlingen for markedsføringsformål i allmenhet da det er vanskelig å finne ut hvilken markedsføring som er relevant for deg.

Om det ikke er umulig eller medfører uforholdsmessig innsats for oss, vil vi meddele til de mottakerne som har fått de av dine opplysninger fra oss at du har begjært at dine opplysninger ikke skal behandles i markedsførings øyemed.

 

Rett til dataportabilitet

Om vår rett til å behandle dine personopplysninger grunner på å fullgjøre våre forpliktelser med en avtale med deg har du rett til å begjære å få de opplysningene som du har levert til oss overført til et annen personvernansvarlig (s k dataportering). En forutsetning er at behandlingen skal skje automatisert og at det er teknisk mulig.

 

Annen behandling med hjelp av en tredje part

UltraBody Holmestrand kan komme til å utlevere dine personopplysninger til en tredjepart som for eksempel en leverandør av betalings- og kommunikasjonstjenester. Tredjeparten får kun benytte de opplysningene som er nødvendig for å kommunisere eller for å selge UltraBody Holmestrands tjenester. Opplysningene kan i noen tilfeller leveres ut for å følge UltraBody Holmestrands rettslige interesser ved for eksempel bedrageri eller lignende.

Personopplysningene kan bli utlevert til et annet land utenfor EU/EES (EØS) om noen av våre samarbeidspartnere befinner seg der.

UltraBody Holmestrand tegner alltid personopplysningsavtale når vi gjennom en sekundær avtale eller med en annen overenskomst overlater behandlingen av personopplysninger til noen andre. Personopplysningsavtalen inneholder bestemmelser som gjør at de forplikter seg til samme bestemmelsene som ved den avtalen vi har med deg og med denne personvernerklæringen.

 

Endring av erklæringen

UltraBody Holmestrand forbeholder seg rettet til å endre denne erklæringen ved behov. Den siste versjonen av personopplysningserklæringen kan du finne på : www.ultrabodyholmestrand.com/personvernserklæring. På toppen av denne siden finner du dato på siste oppdatering.

 

Spørsmål og klager

Om du har noen spørsmål vedrørende hvordan vi håndterer dine personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakt oss. Du kan også kontakte oss om du har noen klager som gjelder behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å gjøre endringer.

 

Du kan nå oss på privacy@UltraBody Holmestrand.no eller UltraBody Holmestrand, Holmestrand